Giới thiệu Văn phòng Công chứng Quảng Nam

Văn phòng Công chứng Quảng Nam

Được phép Thành lập theo Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 09/02/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam và Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam cấp phép Đăng ký hoạt động số 02/TP-ĐKHĐ ngày 25/02/2009.

Công chứng viên, gồm có:
1. Lê Hữu Láng.      Trường Văn phòng.     Hotline:  0914 179 746
2. Huỳnh Danh.        
Hotline:  0905 174 188
3. Lê Hữu Tam Lý.  
Hotline:  0963 001 102

Tel:(0510) 3811877 

Fax (0510) 3811866

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://www.congchungquangnam.com.vn